Privacybeleid

BE Datenschutzerklärung

Privacybeleid
Wij heten u van harte welkom in onze webwinkel. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR). Met behulp van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw persoonsgegevens door J. Wagner GmbH en de rechten waarop u aanspraak kunt maken.

Verantwoordelijke instantie en functionaris voor gegevensbescherming
J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 18
88677 Markdorf
Telefoon: +49 (0) 75 44 / 5 05-0
E-mail: info@wagner.group.com

Functionaris voor gegevensbescherming: datenschutz.deutschland@wagner-group.com

Uw rechten als betrokkene
Allereerst willen wij u informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn gestandaardiseerd in art. 15 - 22 Uitvoeringswet Algemene verorderning gegevensbescherming (hierna EU-GDPR genoemd) en omvatten het recht op informatie, verwijdering, correctie, dataportabiliteit, beperking van gegevensverwerking, bezwaar tegen gegevensverwerking, alsmede het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerd besluit (dergelijke besluiten vinden niet van onze kant plaats).

Om deze rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met: datenschutz.deutschland@wagner-group.com. Hetzelfde geldt als u vragen hebt over de gegevensverwerking in ons bedrijf of een verleende toestemming wilt herroepen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Rechten van bezwaar
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met directe reclame. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Het bezwaar is gratis en kan vormvrij worden gemaakt, graag naar datenschutz-deutschland@wagner-group.com.

In het geval dat wij uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking
Rechtsgronden voor gegevensverwerking vloeien met name voort uit art. 6 EU-GDPR: Wij gebruiken uw gegevens om zaken te initiëren, contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de contractuele relatie uit te voeren, producten en diensten aan te bieden en de klantrelatie te versterken, wat ook analyses voor marketingdoeleinden en directe reclame kan omvatten.

Uw toestemming voor gegevensverwerking kan ook een toestemming in de zin van het gegevensbeschermingsrecht inhouden. Voordat wij toestemming verlenen, informeren wij u in elk geval over het doel van de gegevensverwerking en over uw recht op herroeping.

Bekendmaking aan derden
Wij geven uw gegevens alleen door aan derden in het kader van de wettelijke bepalingen of met overeenkomstige toestemming. Voor het overige zullen wij uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van dwingende wettelijke bepalingen (mededeling aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsinstanties) of daartoe gerechtigd zijn (bijv. mededeling van uw afleveradres aan een door ons besteld of door u gekozen transportbedrijf).

Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. In dit verband geldt het privacybeleid van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder.

Ontvangers van de gegevens / categorieën van ontvangers
Binnen ons bedrijf zorgen wij ervoor dat alleen die personen en functies uw gegevens verwerken die deze objectief gezien nodig hebben om hun respectieve contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Voor zover dienstverleners ons bij de uitvoering van onze taken ondersteunen, is de desbetreffende, door het gegevensbeschermingsrecht vereiste overeenkomst gesloten.

Overbrenging naar een derde land / voornemen tot overbrenging naar een derde land
Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie, wettelijk verplicht is of als u ons uw toestemming heeft gegeven.

Doorgifte in derde landen aan aanbieders van cookies
Indien u ons in het betreffende individuele geval toestemming geeft (art. 6 I 1 a EU-GDPR) voor het gebruik van cookies/tracking tools/analyse tools, waarbij de gegevensverwerking niet uitsluitend in de EU/Europese Economische Ruimte of in vanuit het oogpunt van gegevensbescherming als gelijkwaardig erkende landen plaatsvindt, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan het/de in elk geval genoemde derde land(en). Meer details worden voor de desbetreffende technologie verderop in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven.

Opslagperiode van de gegevens
Wij bewaren uw gegevens zolang ze nodig zijn voor het betreffende verwerkingsdoel. Houdt u er rekening mee dat er talrijke bewaartermijnen zijn die vereisen dat gegevens ook na deze periode worden bewaard. Dit geldt met name voor bewaarplichten op grond van het handels- en belastingrecht. Als er geen dergelijke bewaarplicht bestaat, worden de gegevens routinematig gewist zodra het doel is bereikt.

Bovendien kunnen wij gegevens bewaren als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als er een juridisch geschil is en wij bewijsmateriaal gebruiken onder wettelijke verjaringstermijnen, die kunnen oplopen tot dertig jaar; de reguliere verjaringstermijn is drie jaar.

Beveiligde overdracht van uw gegevens
Om de bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, maken wij gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. De beveiligingsniveaus worden voortdurend herzien in samenwerking met beveiligingsdeskundigen en aangepast aan nieuwe veiligheidsnormen.

De gegevensuitwisseling van en naar onze website is gecodeerd. Wij bieden HTTPS aan als transmissieprotocol voor onze website, waarbij telkens de gangbare coderingsprotocollen worden gebruikt.

Verplichting om de gegevens te verstrekken
Verschillende persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van contractuele relaties en het nakomen van de daarmee samenhangende contractuele en wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze biedt.

In bepaalde gevallen moeten gegevens ook op grond van wettelijke voorschriften worden verzameld of beschikbaar worden gesteld. Wij wijzen erop dat het niet of slechts in beperkte mate mogelijk is om uw aanvraag te verwerken of contracten uit te voeren zonder de hiervoor vereiste gegevens te verstrekken.

Categorieën, bronnen en oorsprong van de gegevens
Welke gegevens wij verwerken wordt bepaald door de context: dit hangt er bijvoorbeeld van af of u zich als klant registreert, een bestelling plaatst of contact met ons opneemt over een door u gekozen kwestie. Voor bijzondere verwerkingssituaties kunnen wij ook apart op een geschikte plaats informatie verstrekken. In dit verband verzamelen wij uw gegevens doorgaans rechtstreeks bij u persoonlijk.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

  • Naam van de internetprovider
  • Informatie over de website van waaruit u ons bezoekt
  • Gebruikte webbrowser en besturingssysteem
  • Het IP-adres dat door uw internetprovider is toegewezen.
  • Opgevraagde bestanden, hoeveelheid overgedragen gegevens, downloads/bestandsexport
  • Informatie over de webpagina's die u op onze site bezoekt, inclusief datum en tijd

Om redenen van technische veiligheid (met name ter verdediging tegen pogingen tot aanvallen op onze webserver) worden deze gegevens conform art. 6 I 1 f EU-GDPR opgeslagen. Uiterlijk na 7 dagen vindt anonimisering plaats door inkorting van het IP-adres, zodat er geen verdere verwijzing naar de gebruiker mogelijk is en uw gegevens voor ons anoniem zijn.

Bij de registratie als klant kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

  • Voornaam/achternaam
  • E-mailadres
  • Het door u toegekende wachtwoord

Links naar andere aanbieders
Voor zover onze website links bevat naar websites van andere ondernemingen, hebben wij geen invloed op de inhoud daarvan. Daarom kan voor deze inhoud geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard. Voor de inhoud van deze pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. Bij het linken hebben wij de gelinkte pagina's gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en herkenbare overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Indien ons overtredingen bekend worden, worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.

Cookies (art. 6 I 1 f EU-GDPR / art. 6 I 1 a EU-GDPR in geval van toestemming)
Onze internetpagina's maken op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser (lokaal op uw harde schijf) worden bewaard. De basis voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang bij een veilige en technisch foutloze werking van de site, art. 6 I 1 f EU-GDPR.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies worden automatisch van uw computer verwijderd wanneer hun geldigheidsduur (meestal zes maanden) is bereikt of wanneer u ze zelf verwijdert voordat de geldigheidsduur is verstreken.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt echter meestal uw browserinstellingen wijzigen als u de informatie liever niet wilt verzenden.

U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruikersprofielen / procedures voor webtracking

Google Analytics (art. 6 I 1 a EU-GDPR)
Wij gebruiken op onze website het trackinginstrument Google Analytics van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens die in deze procedures worden verzameld.

De tool registreert, bewaart en evalueert systematisch de interacties van de bezoekers van onze website met behulp van cookies en JavaScript-functies. De volgende gegevens worden verzameld: geanonimiseerd IP-adres (slechts drie bytes worden verzameld), Google ID van de opgeroepen website, eerder opgeroepen website, de tijd die op de websites wordt doorgebracht en de frequentie waarmee de website wordt opgeroepen.

Uw gegevens worden aan Google doorgegeven en daar voor eigen doeleinden verwerkt. Als u een account hebt bij Google, kan Google ook de gegevens samenvoegen die zijn verkregen uit Google Analytics-tracking. Er vindt een overdracht naar een derde land plaats, zie hier: Overdracht derde landen / Voornemen tot overdracht derde landen. Wij hebben een overeenkomstige gegevensbeschermingsovereenkomst met Google gesloten op basis van de Duitse gegevensbeschermingsverordening (EU-GDPR).

Wij gebruiken deze tool om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en om onze website op basis van deze gegevens te kunnen ontwerpen en optimaliseren.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt om op verschillende websites gebruiksprofielen op te stellen. De tool wordt gebruikt op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 I 1 a EU-GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te klikken op "Cookie-instellingen" onderaan de pagina. Het bezwaar geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop het is ingesteld, herhaal het proces zo nodig op alle apparaten. Als u de opt-out-cookie verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming voor gegevensoverdracht gevraagd.

Verder kunt u hier een browser add-in downloaden om Google Analytics te deactiveren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Deze add-in wordt door Google ter beschikking gesteld voor de meest gangbare browserversies. De via deze procedure verkregen gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden.

Wij wijzen u erop dat bij het gebruik van Google Analytics ook gegevensoverdracht in derde landen zoals de VS en dus buiten de Europese Unie mogelijk is. Bedrijven in deze landen zijn onderworpen aan wetgeving inzake gegevensbescherming die persoonsgegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermt als in de lidstaten van de Europese Unie. Bovendien kunnen lokale autoriteiten toegang krijgen tot deze gegevens zonder dat de betrokkenen in de EU over (passende) rechtsmiddelen beschikken.

Google Tag Manager (art. 6 I 1 a EU-GDPR)
Wij gebruiken de Google Tag Manager Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website.
De Tag Manager wordt gebruikt om functies van het trackinginstrument Google Analytics te beheren. In eerste instantie controleert de Google Tag Manager ook uw gebruikersbeslissing (toestemming) via de zogenaamde toestemmingsmodus. Hierdoor wordt het gedrag van de Google-tools aangepast aan uw toestemming voor deze verwerking overeenkomstig art. 6 I 1a EU-GDPR.
Uw gebruikersbeslissing wordt gelezen via overeenkomstige scripts en cookies. Als u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics, voorkomt de Google Tag Manager het verzamelen van gegevens door deze tools. De volgende gegevens worden verzameld:
Tijdstempel, user agent, verwijzende URL, Booleaanse informatie over toestemmingsstatus, willekeurig getal dat telkens wordt gegenereerd wanneer een pagina wordt geladen, informatie over het platform voor toestemmingsbeheer dat door de eigenaar van de website wordt gebruikt (bijv. developer ID). Om technische redenen worden het IP-adres, apparaatinformatie, browserinformatie en de URL ook aan Google doorgegeven wanneer de desbetreffende scripts worden opgeroepen.
Uw gegevens worden doorgegeven aan Google. Er vindt een overdracht naar een derde land plaats.
Wij gebruiken Google Tag Manager om uw toestemmingsstatus op te slaan en uit te voeren en om Google Analytics te controleren.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te klikken op "Cookie-instellingen" onderaan de pagina. Het bezwaar geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop het is ingesteld, herhaal het proces zo nodig op alle apparaten. Als u de opt-out-cookie verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming voor gegevensoverdracht gevraagd. De opslagperiode van de Google Analytics tools die door de Google Tag Manager worden gecontroleerd, vindt alleen plaats na uw toestemming voor de duur die in de respectievelijke secties is aangegeven.

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van Google Tag Manager ook gegevensoverdracht naar derde landen zoals de VS en dus buiten de Europese Unie mogelijk is. Voor bedrijven in deze landen gelden wetten inzake gegevensbescherming die persoonsgegevens in het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als in de lidstaten van de Europese Unie. Bovendien kunnen lokale autoriteiten toegang krijgen tot deze gegevens zonder dat de betrokkenen in de EU over (passende) rechtsmiddelen beschikken.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
Om onze bij Trusted Shops verzamelde beoordelingen weer te geven, is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging conform art. 6 I 1 f EU-GDPR prevaleren. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site automatisch overschreven. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling hebt besloten om gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich al hebt aangemeld om hiervan gebruik te maken. In dat geval zijn de gebruiksvoorwaarden van Trusted Shops van toepassing.

Sociale media

De inhoud van onze pagina's kan worden gedeeld in privacy-conforme sociale netwerken zoals Facebook, Pinterest en Instagram. De knoppen van de links zijn zodanig ontworpen dat er pas een verbinding met uw pc met het betreffende netwerk tot stand komt als u de link volgt door deze aan te klikken. U wordt hierdoor rechtstreeks met de betreffende server van het gekozen sociale medium verbonden. Voor de gegevensbescherming binnen de netwerken van de sociale media is de betreffende beheerder zelf verantwoordelijk.

Dat geldt ook voor websites waarvan op onze website links staan en die door andere aanbieders worden geëxploiteerd. Een voorbeeld van een dergelijke link zijn de video's op onze hoofdpagina die door YouTube worden geopend. Raadpleeg de privacyverklaringen van de betreffende exploitant voor meer informatie over de gegevensbescherming op de gekoppelde pagina's.

Er vindt geen automatische overdracht van gebruikersgegevens naar de exploitanten van deze platforms door deze tool plaats. Als de gebruiker is aangemeld bij een van de sociale netwerken, wordt er bij het gebruik van de Social-knop een informatievenster weergegeven waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat deze wordt verzonden. Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina op een privacy-conforme manier delen op sociale netwerken, zonder dat er complete surfprofielen door de exploitanten van de netwerken worden gecreëerd.

Sociale media (art. 6, lid 1, onder f), AVG)

Op onze website vindt u links naar onze aanwezigheid in de sociale media op Facebook, Instagram, YouTube en Pinterest. U kunt de links naar de sociale media-websites herkennen aan het desbetreffende bedrijfslogo. Als u deze link volgt, komt u bij onze bedrijfsaanwezigheid op Facebook, Instagram, YouTube en Pinterest. Wanneer u op een link naar een socialemedianetwerk klikt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van het desbetreffende socialemedianetwerk. Hiermee wordt aan de servers van het sociale-medianetwerk doorgegeven dat u onze website hebt bezocht. Daarnaast worden nog andere gegevens doorgegeven aan de aanbieder van het sociale-medianetwerk. Dit zijn bijvoorbeeld:

• Adres van de website waarop de geactiveerde link zich bevindt.

• Datum en tijdstip waarop de website is opgeroepen of de link is geactiveerd

• Informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem

• IP-adres

Naast ons is de volgende onderneming verantwoordelijk voor de websites van de onderneming in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) en andere verordeningen inzake gegevensbescherming

• Facebook: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, Verenigde Staten

• Instagram: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

• YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten

• Pinterest: Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, Verenigde Staten

Indien u bij het activeren van de link reeds bent ingelogd op het desbetreffende sociale-medianetwerk, kan de aanbieder van het sociale-medianetwerk uit de doorgegeven gegevens uw gebruikersnaam en eventueel zelfs uw echte naam afleiden en deze informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij het sociale-medianetwerk. U kunt deze mogelijkheid van toewijzing aan uw persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten als u zich vooraf bij uw gebruikersaccount afmeldt.

De servers van de sociale medianetwerken bevinden zich deels in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. De gegevens kunnen derhalve ook door de aanbieder van het socialemedianetwerk in landen buiten de Europese Unie worden verwerkt. Gelieve er nota van te nemen dat bedrijven in deze landen onderworpen zijn aan gegevensbeschermingswetten die persoonsgegevens in het algemeen mogelijk niet in dezelfde mate beschermen als in de Lid-Staten van de Europese Unie.

Doel en rechtsgrondslag

Wij onderhouden zelf de fanpagina's om met de bezoekers van deze pagina's te communiceren en hen op deze manier te informeren over onze aanbiedingen.

Daarnaast verzamelen wij gegevens voor statistische doeleinden om de inhoud verder te kunnen ontwikkelen en optimaliseren en om ons aanbod aantrekkelijker te maken. De voor dit doel benodigde gegevens (bijv. totaal aantal bekeken pagina's, pagina-activiteiten en door bezoekers verstrekte gegevens, interacties) worden door de sociale netwerken verwerkt en aan ons ter beschikking gesteld. Wij hebben geen invloed op het genereren en presenteren van deze gegevens.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt door de aanbieders van de sociale media, maar ook door ons, voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van uw gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses. Dit maakt het onder meer mogelijk om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die overeenkomen met uw interesses. Daartoe worden gewoonlijk cookies op uw computer opgeslagen. Onafhankelijk daarvan kunnen gegevens die niet rechtstreeks op uw eindtoestellen worden verzameld, ook in uw gebruiksprofielen worden opgeslagen. De opslag en analyse vinden ook plaats op verschillende apparaten; dit geldt met name, maar niet uitsluitend, wanneer u als lid bent geregistreerd en op de respectieve platforms bent ingelogd.

De verwerking van uw persoonsgegevens door ons is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen bij effectieve informatie en communicatie overeenkomstig Art. 6 par. 1 zin 1 lit. f. AVG. Indien u om toestemming voor gegevensverwerking wordt gevraagd, d.w.z. indien u uw toestemming geeft door een knop of iets dergelijks te bevestigen (opt-in), is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a., Art. 7 AVG.

Uw rechten / mogelijkheid tot verzet

Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de omvang, de aard en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van het sociale-medianetwerk. Voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik van uw gegevens door de op onze website geïntegreerde sociale-medianetwerken en de mogelijkheden om bezwaar te maken, verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte informatie:

• Facebook

o Privacybeleid: https://de-de.facebook.com/policy.php

o Opt-out: https://www.youronlinechoices.com/

• Instagram

o Privacybeleid: https://instagram.com/about/legal/privacy/

o Opt-out: https://www.youronlinechoices.com/

• YouTube

o Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

o Opt-out: https://www.youronlinechoices.com/

• Pinterest

o Privacybeleid: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

o Opt-out: https://www.youronlinechoices.com/

In het algemeen hebt u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens: Recht van toegang; Recht op correctie; Recht op wissen; Recht op beperking van de verwerking; Recht van bezwaar; Recht op gegevensoverdraagbaarheid; Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit over de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Aangezien wij echter geen volledige toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieders van de sociale media om uw rechten te doen gelden, aangezien zij elk toegang hebben tot de persoonsgegevens van hun gebruikers en passende maatregelen kunnen nemen en informatie kunnen verstrekken. Als u toch hulp nodig hebt, zullen wij u natuurlijk proberen te helpen. Neem contact op met Datenschutz.Deutschland(at)wagner-group.com.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website YouTube van Google. Exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina's met een YouTube plug-in bezoekt, wordt u met de servers van YouTube verbonden. Hierbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent aangemeld op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par. 1 lid f AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Facebook Pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") om de conversie te meten. Dit stelt ons in staat om het gedrag van de bezoekers van de site te volgen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt om naar de website van de aanbieder te worden geleid. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van de Facebook Ads te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclame-inspanningen te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het beleid voor het gebruik van gegevens door Facebook. Hierdoor kan Facebook zowel op pagina's van Facebook als buiten Facebook advertenties plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan niet door ons als exploitant van de site worden beïnvloed.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de "Custom Audiences" remarketing functie uitschakelen in de Advertising Settings sectie op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Je moet ingelogd zijn op Facebook om dit te kunnen doen.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/) de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen.

Facebook Conversion API

Deze website maakt gebruik van de zogenaamde Conversions API van het sociale netwerk "Facebook" van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Meta), een interface tussen onze marketinggegevens en de systemen van Facebook, op voorwaarde dat u hiermee instemt in overeenstemming met Art. 6 I 1 f DS-GVO. Met dit gebruik willen we ervoor zorgen dat de advertenties die we op Facebook plaatsen, overeenkomen met de interesses van onze gebruikers.

Met behulp va deze Facebook Conversion API ontvangen we statistische evaluaties waarmee wij het gedrag van gebruikers op onze website en hun interactie met onze inhoud kunnen volgen. Ook kunnen wij vaststellen of een gebruiker na het klikken op een advertentie op Facebook wordt doorverwezen naar onze website (zogenaamde "conversie"). In dit verband kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

- E-mailadres

- telefoonnummer

- geslacht

- geboortedatum

- Voor- en achternaam

- postadres

- gebruikers-id, klik-id, product-id, advertentie-id, Facebook-aanmeldings-id

- IP-adres

- browsertype en -versie

Vanwege de gebruikte tools (Facebook Pixel en Conversions API) maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server zodra u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van deze tools.

Wij wijzen erop dat er in de VS geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bestaat en dat met name de toegang tot gegevens die daar of door Amerikaanse bedrijven of hun buitenlandse dochterondernemingen wereldwijd worden verwerkt, door de Amerikaanse autoriteiten kan worden bekeken of aan hen moet worden bekendgemaakt. Als niet-Amerikaanse burger is het ook mogelijk dat u hiertegen niet of niet (effectief) juridische stappen kunt ondernemen. We hebben dit risico zoveel mogelijk geminimaliseerd door gebruik te maken van geschikte instrumenten voor gegevensbescherming (EU-standaardcontracten), maar kunnen het risico niet tot nul minimaliseren, zodat uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics ook dit risico inhoudt.

Door de integratie van de Facebook-pixel en de Conversions API ontvangt Facebook de informatie dat u de desbetreffende webpagina op onze website hebt geopend of op een van onze advertenties hebt geklikt. Als u een account hebt bij Facebook of zich anderszins bij de aanbieder hebt geregistreerd, kan Meta uw interacties met onze Facebook-advertenties en onze website ook toewijzen aan uw gebruikersaccount bij Facebook.

Facebook verwerkt uw gegevens in overeenstemming met het gegevensverwerkingsbeleid van Facebook. Meer informatie over de beschreven Facebook-functies vindt u in het helpgedeelte van Facebook, dat u hier kunt bereiken: Specifieke informatie en details over de Conversions API en de werking ervan vindt u ook op https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

Wij zijn samen met Meta verantwoordelijk voor de beschreven gegevensverwerking, d.w.z. met betrekking tot het maken en plaatsen van geïndividualiseerde advertenties. Daarom zijn niet wij samen met Facebook, maar alleen Facebook, de verwerkingsverantwoordelijke van elke verwerking door Facebook zelf die wordt uitgevoerd in overeenstemming met hun gebruiksvoorwaarden buiten de hier beschreven verwerking, zoals met name het maken van rapporten en analyses met betrekking tot uw gebruikersgedrag.

We hebben met Meta een overeenkomst inzake gegevensbescherming gesloten over gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor vragen over deze gegevensverwerking kunt u contact met ons of Meta opnemen. Als u rechtstreeks contact wilt opnemen met Meta, kunt u dit doen met behulp van de contactgegevens in het privacybeleid van Facebook, dat beschikbaar is op https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0. Daar kunt u ook informatie vinden over andere aspecten van de gegevensverwerking door Meta.

Als u bent aangemeld bij Facebook, kunt u zich ook afmelden (d.w.z. uw toestemming intrekken) op https://m.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fsettings %2F %3Ftab%3Dads&refsrc=verouderd&_rdr

Google plugin met Shariff knop
Indien u hiermee instemt (art. 6 I 1 a EU-GDPR), gebruikt onze website de knop van het sociale netwerk Google Plus, dat wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Wanneer u een webpagina van onze website oproept die een dergelijke knop bevat, kan uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen wanneer de knop actief is. De inhoud van de "+1"-knop wordt door Google rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en door deze in de website geïntegreerd. In dit geval hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die Google met de knop verzamelt, maar wij gaan ervan uit dat ook uw IP-adres wordt verzameld.

Twee klikken voor meer gegevensbescherming. Pas wanneer u op de knop klikt, wordt deze actief en maakt uw browser de hierboven beschreven verbinding met de servers van Google. De eerste klik op deze knop betekent dus dat u toestemming geeft voor de overdracht van gegevens aan Google.

Door het activeren van de plugin ontvangt Google de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft bezocht. Als u bij Google bent ingelogd, kan Google het bezoek vanaf dat moment aan uw Google-account toewijzen, ook als u de Google-knop niet een tweede keer bevestigt. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door een tweede keer op de "Google +1"-knop te klikken of een commentaar te plaatsen, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan Google doorgegeven en daar opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie van Google over gegevensbescherming op de "+1"-knop: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Als u lid bent van Google Plus en niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw bij Google opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet u zich bij Google Plus afmelden voordat u onze website bezoekt.

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van Google-plugins ook gegevensoverdracht in derde landen zoals de VS en dus buiten de Europese Unie mogelijk is. Voor bedrijven in deze landen gelden gegevensbeschermingswetten die persoonsgegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als in de lidstaten van de Europese Unie. Bovendien kunnen lokale autoriteiten toegang krijgen tot deze gegevens zonder dat de betrokkenen in de EU over (passende) rechtsmiddelen beschikken.

Registratie / klantenrekening (art. 6 I 1 a, b EU-GDPR)
Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich als klant te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. U kunt dan uw bestelgeschiedenis bekijken, u inschrijven voor seminars en uw gegevens opslaan voor het bestelformulier. Dit betekent dat u bij een nieuwe bestelling uw gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.

De registratie is daarom ofwel noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (via onze online shop) met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen of mogelijk als een overeenkomst alleen wordt geïnitieerd of niet definitief wordt gesloten. Hierbij wordt het principe van gegevensbesparing en gegevensvermijding in acht genomen, aangezien alleen de voor de registratie vereiste gegevens als verplicht veld met een sterretje (*) zijn gemarkeerd. Dit zijn bijvoorbeeld het e-mailadres en het wachtwoord inclusief wachtwoordherhaling. Houd er rekening mee dat u geen klantenaccount kunt aanmaken als u geen of niet alle als verplicht gemarkeerde gegevens verstrekt.

Voor de bestelling in onze online shop hebben we ook informatie nodig over het factuuradres (titel, voornaam, achternaam, adres) voor de levering. Als het leveringsadres afwijkt van het factuuradres, moeten ook de bovenstaande gegevens voor het leveringsadres worden verstrekt. Bij registratie op onze website worden ook het IP-adres van de gebruiker en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door op de knop "Nu registreren" te klikken, stemt u in met de verwerking van uw gegevens.

Geregistreerde personen zijn vrij om zelf wijzigingen of correcties aan te brengen in het factuur- of afleveradres. Onze klantenservice zal ook graag wijzigingen of correcties aanbrengen als u contact met hen opneemt. Uiteraard kunt u uw registratie of klantenaccount ook annuleren of verwijderen.

Betalingssystemen (art. 6 I 1. a, b EU-GDPR), kredietbeoordeling (art. 6 I 1 f EU-GDPR).
In onze online shop kunt u met creditcard en via PayPal betalen. Hiervoor worden de betreffende betalingsrelevante gegevens verzameld om uw bestelling en betaling te kunnen verwerken. Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt voor technische vereisten en voor wettelijke bescherming.

Het beginsel van gegevensminimalisering wordt in acht genomen, in die zin dat u alleen die gegevens hoeft te verstrekken die absoluut noodzakelijk zijn om de betalingsverwerking uit te voeren of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens moeten wij weigeren een overeenkomst met u te sluiten omdat de vereiste betaling niet kan plaatsvinden.

De betalingssystemen die wij gebruiken gebruiken SSL-codering om de overdracht van uw gegevens te beschermen.

Opmerking over betaling met creditcard: De gegevens van de creditcard worden gecontroleerd om te bepalen of met deze methode kan worden betaald.

Opmerking over PayPal: PayPal is een onderneming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Als u tijdens het bestelproces in onze online shop "PayPal" als betalingsoptie selecteert, worden uw gegevens automatisch aan PayPal doorgegeven.

Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt u in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

Persoonlijke gegevens die verband houden met de betreffende bestelling zijn ook nodig voor de verwerking van de koopovereenkomst. Details over gegevensbescherming bij PayPal vindt u op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev

Google Pay of Apple Pay
Als u kiest voor de betaalmethode Google Pay of Apple Pay, vindt de betaling plaats via uw Google- of Apple-account. U kunt uw betaling dan aan het einde van het afrekenproces op de besteloverzichtspagina afronden door op de knop "Apple Pay" of "Google Pay" - elk te herkennen aan de merklogo's van Apple of Google - te klikken zonder extra betalingsgegevens in te voeren. Voorwaarde hiervoor is dat u beschikt over een actieve Google Pay-account of een actieve Apple Pay-account, die is opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt. Meer informatie over de betaalmogelijkheid via Google is te vinden op https://pay.google.com/intl/de_de/about/ en voor Apple Pay op https://www.apple.com/de/apple-pay/.

Evaluatieherinneringen per e-mail versturen
Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven (art. 6 I 1 a EU-GDPR), gebruiken wij uw e-mailadres als herinnering om een beoordeling van uw bestelling in te dienen via het beoordelingssysteem dat wij gebruiken. Deze toestemming kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden herroepen door een bericht te sturen naar datenschutz.deutschland@wagnergroup.com.

 

Beoordelingsherinneringen via Trusted Shops
Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven (art. 6 I 1 a EU-GDPR), geven wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.
Deze toestemming kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden herroepen, graag door een bericht te sturen naar datenschutz-deutschland@wagner-group.com of rechtstreeks naar Trusted Shops.

Reclamedoeleinden voor bestaande klanten (art. 6 I 1 f EU-GDPR)
J. Wagner GmbH wil graag de klantrelatie met u onderhouden en u informatie en aanbiedingen over onze producten toesturen. Daarom verwerken wij uw gegevens om u per e-mail relevante informatie en aanbiedingen toe te sturen.

Indien u dit niet wenst, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met directe reclame. Als u bezwaar maakt, verwerken wij uw gegevens niet langer voor dit doel. Het bezwaar kan kosteloos en zonder opgave van redenen per e-mail worden ingediend bij datenschutz-deutschland@wagner-group.com.