Privacybeleid

BE Datenschutzerklärung

Privacybeleid
Wij heten u van harte welkom in onze webwinkel. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR). Met behulp van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw persoonsgegevens door J. Wagner GmbH en de rechten waarop u aanspraak kunt maken.

Verantwoordelijke instantie en functionaris voor gegevensbescherming
J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 18
88677 Markdorf
Telefoon: +49 (0) 75 44 / 5 05-0
E-mail: info@wagner.group.com

Functionaris voor gegevensbescherming: datenschutz.deutschland@wagner-group.com

Uw rechten als betrokkene
Allereerst willen wij u informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn gestandaardiseerd in art. 15 - 22 Uitvoeringswet Algemene verorderning gegevensbescherming (hierna EU-GDPR genoemd) en omvatten het recht op informatie, verwijdering, correctie, dataportabiliteit, beperking van gegevensverwerking, bezwaar tegen gegevensverwerking, alsmede het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerd besluit (dergelijke besluiten vinden niet van onze kant plaats).

Om deze rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met: datenschutz.deutschland@wagner-group.com. Hetzelfde geldt als u vragen hebt over de gegevensverwerking in ons bedrijf of een verleende toestemming wilt herroepen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Rechten van bezwaar
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met directe reclame. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Het bezwaar is gratis en kan vormvrij worden gemaakt, graag naar datenschutz-deutschland@wagner-group.com.

In het geval dat wij uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Doeleinden en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking
Rechtsgronden voor gegevensverwerking vloeien met name voort uit art. 6 EU-GDPR: Wij gebruiken uw gegevens om zaken te initiëren, contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de contractuele relatie uit te voeren, producten en diensten aan te bieden en de klantrelatie te versterken, wat ook analyses voor marketingdoeleinden en directe reclame kan omvatten.

Uw toestemming voor gegevensverwerking kan ook een toestemming in de zin van het gegevensbeschermingsrecht inhouden. Voordat wij toestemming verlenen, informeren wij u in elk geval over het doel van de gegevensverwerking en over uw recht op herroeping.

Bekendmaking aan derden
Wij geven uw gegevens alleen door aan derden in het kader van de wettelijke bepalingen of met overeenkomstige toestemming. Voor het overige zullen wij uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van dwingende wettelijke bepalingen (mededeling aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsinstanties) of daartoe gerechtigd zijn (bijv. mededeling van uw afleveradres aan een door ons besteld of door u gekozen transportbedrijf).

Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. In dit verband geldt het privacybeleid van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder.

Ontvangers van de gegevens / categorieën van ontvangers
Binnen ons bedrijf zorgen wij ervoor dat alleen die personen en functies uw gegevens verwerken die deze objectief gezien nodig hebben om hun respectieve contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Voor zover dienstverleners ons bij de uitvoering van onze taken ondersteunen, is de desbetreffende, door het gegevensbeschermingsrecht vereiste overeenkomst gesloten.

Overbrenging naar een derde land / voornemen tot overbrenging naar een derde land
Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie, wettelijk verplicht is of als u ons uw toestemming heeft gegeven.

Doorgifte in derde landen aan aanbieders van cookies
Indien u ons in het betreffende individuele geval toestemming geeft (art. 6 I 1 a EU-GDPR) voor het gebruik van cookies/tracking tools/analyse tools, waarbij de gegevensverwerking niet uitsluitend in de EU/Europese Economische Ruimte of in vanuit het oogpunt van gegevensbescherming als gelijkwaardig erkende landen plaatsvindt, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan het/de in elk geval genoemde derde land(en). Meer details worden voor de desbetreffende technologie verderop in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven.

Opslagperiode van de gegevens
Wij bewaren uw gegevens zolang ze nodig zijn voor het betreffende verwerkingsdoel. Houdt u er rekening mee dat er talrijke bewaartermijnen zijn die vereisen dat gegevens ook na deze periode worden bewaard. Dit geldt met name voor bewaarplichten op grond van het handels- en belastingrecht. Als er geen dergelijke bewaarplicht bestaat, worden de gegevens routinematig gewist zodra het doel is bereikt.

Bovendien kunnen wij gegevens bewaren als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als er een juridisch geschil is en wij bewijsmateriaal gebruiken onder wettelijke verjaringstermijnen, die kunnen oplopen tot dertig jaar; de reguliere verjaringstermijn is drie jaar.

Beveiligde overdracht van uw gegevens
Om de bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, maken wij gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. De beveiligingsniveaus worden voortdurend herzien in samenwerking met beveiligingsdeskundigen en aangepast aan nieuwe veiligheidsnormen.

De gegevensuitwisseling van en naar onze website is gecodeerd. Wij bieden HTTPS aan als transmissieprotocol voor onze website, waarbij telkens de gangbare coderingsprotocollen worden gebruikt.

Verplichting om de gegevens te verstrekken
Verschillende persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van contractuele relaties en het nakomen van de daarmee samenhangende contractuele en wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze biedt.

In bepaalde gevallen moeten gegevens ook op grond van wettelijke voorschriften worden verzameld of beschikbaar worden gesteld. Wij wijzen erop dat het niet of slechts in beperkte mate mogelijk is om uw aanvraag te verwerken of contracten uit te voeren zonder de hiervoor vereiste gegevens te verstrekken.

Categorieën, bronnen en oorsprong van de gegevens
Welke gegevens wij verwerken wordt bepaald door de context: dit hangt er bijvoorbeeld van af of u zich als klant registreert, een bestelling plaatst of contact met ons opneemt over een door u gekozen kwestie. Voor bijzondere verwerkingssituaties kunnen wij ook apart op een geschikte plaats informatie verstrekken. In dit verband verzamelen wij uw gegevens doorgaans rechtstreeks bij u persoonlijk.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

  • Naam van de internetprovider
  • Informatie over de website van waaruit u ons bezoekt
  • Gebruikte webbrowser en besturingssysteem
  • Het IP-adres dat door uw internetprovider is toegewezen.
  • Opgevraagde bestanden, hoeveelheid overgedragen gegevens, downloads/bestandsexport
  • Informatie over de webpagina's die u op onze site bezoekt, inclusief datum en tijd

Om redenen van technische veiligheid (met name ter verdediging tegen pogingen tot aanvallen op onze webserver) worden deze gegevens conform art. 6 I 1 f EU-GDPR opgeslagen. Uiterlijk na 7 dagen vindt anonimisering plaats door inkorting van het IP-adres, zodat er geen verdere verwijzing naar de gebruiker mogelijk is en uw gegevens voor ons anoniem zijn.

Bij de registratie als klant kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

  • Voornaam/achternaam
  • E-mailadres
  • Het door u toegekende wachtwoord

Links naar andere aanbieders
Voor zover onze website links bevat naar websites van andere ondernemingen, hebben wij geen invloed op de inhoud daarvan. Daarom kan voor deze inhoud geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard. Voor de inhoud van deze pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. Bij het linken hebben wij de gelinkte pagina's gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en herkenbare overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Indien ons overtredingen bekend worden, worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.

Cookies (art. 6 I 1 f EU-GDPR / art. 6 I 1 a EU-GDPR in geval van toestemming)
Onze internetpagina's maken op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser (lokaal op uw harde schijf) worden bewaard. De basis voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang bij een veilige en technisch foutloze werking van de site, art. 6 I 1 f EU-GDPR.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies worden automatisch van uw computer verwijderd wanneer hun geldigheidsduur (meestal zes maanden) is bereikt of wanneer u ze zelf verwijdert voordat de geldigheidsduur is verstreken.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt echter meestal uw browserinstellingen wijzigen als u de informatie liever niet wilt verzenden.

U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruikersprofielen / procedures voor webtracking

Google Analytics (art. 6 I 1 a EU-GDPR)
Wij gebruiken op onze website het trackinginstrument Google Analytics van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens die in deze procedures worden verzameld.

De tool registreert, bewaart en evalueert systematisch de interacties van de bezoekers van onze website met behulp van cookies en JavaScript-functies. De volgende gegevens worden verzameld: geanonimiseerd IP-adres (slechts drie bytes worden verzameld), Google ID van de opgeroepen website, eerder opgeroepen website, de tijd die op de websites wordt doorgebracht en de frequentie waarmee de website wordt opgeroepen.

Uw gegevens worden aan Google doorgegeven en daar voor eigen doeleinden verwerkt. Als u een account hebt bij Google, kan Google ook de gegevens samenvoegen die zijn verkregen uit Google Analytics-tracking. Er vindt een overdracht naar een derde land plaats, zie hier: Overdracht derde landen / Voornemen tot overdracht derde landen. Wij hebben een overeenkomstige gegevensbeschermingsovereenkomst met Google gesloten op basis van de Duitse gegevensbeschermingsverordening (EU-GDPR).

Wij gebruiken deze tool om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en om onze website op basis van deze gegevens te kunnen ontwerpen en optimaliseren.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt om op verschillende websites gebruiksprofielen op te stellen. De tool wordt gebruikt op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 I 1 a EU-GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te klikken op "Cookie-instellingen" onderaan de pagina. Het bezwaar geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop het is ingesteld, herhaal het proces zo nodig op alle apparaten. Als u de opt-out-cookie verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming voor gegevensoverdracht gevraagd.

Verder kunt u hier een browser add-in downloaden om Google Analytics te deactiveren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Deze add-in wordt door Google ter beschikking gesteld voor de meest gangbare browserversies. De via deze procedure verkregen gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden.

Wij wijzen u erop dat bij het gebruik van Google Analytics ook gegevensoverdracht in derde landen zoals de VS en dus buiten de Europese Unie mogelijk is. Bedrijven in deze landen zijn onderworpen aan wetgeving inzake gegevensbescherming die persoonsgegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermt als in de lidstaten van de Europese Unie. Bovendien kunnen lokale autoriteiten toegang krijgen tot deze gegevens zonder dat de betrokkenen in de EU over (passende) rechtsmiddelen beschikken.

Google Tag Manager (art. 6 I 1 a EU-GDPR)
Wij gebruiken de Google Tag Manager Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website.
De Tag Manager wordt gebruikt om functies van het trackinginstrument Google Analytics te beheren. In eerste instantie controleert de Google Tag Manager ook uw gebruikersbeslissing (toestemming) via de zogenaamde toestemmingsmodus. Hierdoor wordt het gedrag van de Google-tools aangepast aan uw toestemming voor deze verwerking overeenkomstig art. 6 I 1a EU-GDPR.
Uw gebruikersbeslissing wordt gelezen via overeenkomstige scripts en cookies. Als u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics, voorkomt de Google Tag Manager het verzamelen van gegevens door deze tools. De volgende gegevens worden verzameld:
Tijdstempel, user agent, verwijzende URL, Booleaanse informatie over toestemmingsstatus, willekeurig getal dat telkens wordt gegenereerd wanneer een pagina wordt geladen, informatie over het platform voor toestemmingsbeheer dat door de eigenaar van de website wordt gebruikt (bijv. developer ID). Om technische redenen worden het IP-adres, apparaatinformatie, browserinformatie en de URL ook aan Google doorgegeven wanneer de desbetreffende scripts worden opgeroepen.
Uw gegevens worden doorgegeven aan Google. Er vindt een overdracht naar een derde land plaats.
Wij gebruiken Google Tag Manager om uw toestemmingsstatus op te slaan en uit te voeren en om Google Analytics te controleren.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te klikken op "Cookie-instellingen" onderaan de pagina. Het bezwaar geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop het is ingesteld, herhaal het proces zo nodig op alle apparaten. Als u de opt-out-cookie verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming voor gegevensoverdracht gevraagd. De opslagperiode van de Google Analytics tools die door de Google Tag Manager worden gecontroleerd, vindt alleen plaats na uw toestemming voor de duur die in de respectievelijke secties is aangegeven.

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van Google Tag Manager ook gegevensoverdracht naar derde landen zoals de VS en dus buiten de Europese Unie mogelijk is. Voor bedrijven in deze landen gelden wetten inzake gegevensbescherming die persoonsgegevens in het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als in de lidstaten van de Europese Unie. Bovendien kunnen lokale autoriteiten toegang krijgen tot deze gegevens zonder dat de betrokkenen in de EU over (passende) rechtsmiddelen beschikken.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
Om onze bij Trusted Shops verzamelde beoordelingen weer te geven, is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging conform art. 6 I 1 f EU-GDPR prevaleren. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site automatisch overschreven. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling hebt besloten om gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich al hebt aangemeld om hiervan gebruik te maken. In dat geval zijn de gebruiksvoorwaarden van Trusted Shops van toepassing.

Gebruik van Facebook Social Plugins
Onze website maakt gebruik van social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Meta Platforms, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Meta"), indien u hiermee instemt (Art. 6 I 1 a EU-GDPR). De plugins zijn gemarkeerd met een Meta/Facebook-logo of de toevoeging "Facebook Social Plugin".

Als u op onze website een website oproept die een dergelijke plugin bevat, kan uw browser bij het activeren van de knop een rechtstreekse verbinding met de servers van Meta tot stand brengen. De inhoud van de plugin wordt dan door Meta rechtstreeks naar uw browser gestuurd en door deze in de website geïntegreerd.

Twee klikken voor meer gegevensbescherming. Pas wanneer u op de knop klikt, wordt deze actief en maakt uw browser de beschreven verbinding met de servers van Meta. De eerste klik op de knop betekent dus dat u toestemming geeft voor de overdracht van gegevens aan Meta.

Door de plugin te activeren, ontvangt Meta de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft bezocht. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Meta het bezoek vanaf dat moment aan uw Facebook-account toewijzen, ook als u niet een tweede keer op de Facebook-knop klikt. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door een tweede keer op de "Like"-knop te klikken of een commentaar te plaatsen, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw browser naar Meta verzonden en daar opgeslagen.

Ook als u geen Facebook-account hebt, kan Meta gegevens over u verzamelen, zoals uw IP-adres. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Meta, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, vindt u in het privacybeleid van Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt. Daarnaast kunt u met behulp van add-ons passende blokkades voor uw browser installeren.

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van Facebook-plugins ook gegevensoverdracht in derde landen zoals de VS en dus buiten de Europese Unie mogelijk is. Voor bedrijven in deze landen gelden gegevensbeschermingswetten die persoonsgegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als in de lidstaten van de Europese Unie. Bovendien kunnen lokale autoriteiten toegang krijgen tot deze gegevens zonder dat de betrokkenen in de EU over (passende) rechtsmiddelen beschikken.

Twitter plugin met Shariff knop
Op onze homepage vindt u functies van de aanbieder Twitter. Deze worden aangeboden door Twitter, Inc. 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. De rechtsgrondslag is uw toestemming, Art. 6 I 1 a EU-GDPR.

Twee klikken voor meer gegevensbescherming. Pas wanneer u op de knop klikt, wordt deze actief en maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter. Door op de knop te klikken geeft u dus toestemming voor de overdracht van gegevens aan Twitter.

Door het activeren van de plugin ontvangt Twitter de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft bezocht. Als u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter het bezoek vanaf dat moment aan uw Twitter-account toewijzen, ook als u de Twitter-knop niet nogmaals bevestigt. Bij interactie met de plugins, bijvoorbeeld door het verzenden van een tweet, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw browser naar Twitter verzonden en daar opgeslagen.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: http://twitter.com/privacy.

Wij wijzen erop dat bij het gebruik van Twitter-plugins ook gegevensoverdracht in derde landen zoals de VS en dus buiten de Europese Unie mogelijk is. Voor bedrijven in deze landen gelden wetten inzake gegevensbescherming die persoonsgegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als in de lidstaten van de Europese Unie. Bovendien kunnen lokale autoriteiten toegang krijgen tot deze gegevens zonder dat de betrokkenen in de EU over (passende) rechtsmiddelen beschikken.

Google plugin met Shariff knop
Indien u hiermee instemt (art. 6 I 1 a EU-GDPR), gebruikt onze website de knop van het sociale netwerk Google Plus, dat wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Wanneer u een webpagina van onze website oproept die een dergelijke knop bevat, kan uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen wanneer de knop actief is. De inhoud van de "+1"-knop wordt door Google rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en door deze in de website geïntegreerd. In dit geval hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die Google met de knop verzamelt, maar wij gaan ervan uit dat ook uw IP-adres wordt verzameld.

Twee klikken voor meer gegevensbescherming. Pas wanneer u op de knop klikt, wordt deze actief en maakt uw browser de hierboven beschreven verbinding met de servers van Google. De eerste klik op deze knop betekent dus dat u toestemming geeft voor de overdracht van gegevens aan Google.

Door het activeren van de plugin ontvangt Google de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft bezocht. Als u bij Google bent ingelogd, kan Google het bezoek vanaf dat moment aan uw Google-account toewijzen, ook als u de Google-knop niet een tweede keer bevestigt. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door een tweede keer op de "Google +1"-knop te klikken of een commentaar te plaatsen, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan Google doorgegeven en daar opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie van Google over gegevensbescherming op de "+1"-knop: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Als u lid bent van Google Plus en niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw bij Google opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet u zich bij Google Plus afmelden voordat u onze website bezoekt.

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van Google-plugins ook gegevensoverdracht in derde landen zoals de VS en dus buiten de Europese Unie mogelijk is. Voor bedrijven in deze landen gelden gegevensbeschermingswetten die persoonsgegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als in de lidstaten van de Europese Unie. Bovendien kunnen lokale autoriteiten toegang krijgen tot deze gegevens zonder dat de betrokkenen in de EU over (passende) rechtsmiddelen beschikken.

Registratie / klantenrekening (art. 6 I 1 a, b EU-GDPR)
Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich als klant te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. U kunt dan uw bestelgeschiedenis bekijken, u inschrijven voor seminars en uw gegevens opslaan voor het bestelformulier. Dit betekent dat u bij een nieuwe bestelling uw gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.

De registratie is daarom ofwel noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (via onze online shop) met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen of mogelijk als een overeenkomst alleen wordt geïnitieerd of niet definitief wordt gesloten. Hierbij wordt het principe van gegevensbesparing en gegevensvermijding in acht genomen, aangezien alleen de voor de registratie vereiste gegevens als verplicht veld met een sterretje (*) zijn gemarkeerd. Dit zijn bijvoorbeeld het e-mailadres en het wachtwoord inclusief wachtwoordherhaling. Houd er rekening mee dat u geen klantenaccount kunt aanmaken als u geen of niet alle als verplicht gemarkeerde gegevens verstrekt.

Voor de bestelling in onze online shop hebben we ook informatie nodig over het factuuradres (titel, voornaam, achternaam, adres) voor de levering. Als het leveringsadres afwijkt van het factuuradres, moeten ook de bovenstaande gegevens voor het leveringsadres worden verstrekt. Bij registratie op onze website worden ook het IP-adres van de gebruiker en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door op de knop "Nu registreren" te klikken, stemt u in met de verwerking van uw gegevens.

Geregistreerde personen zijn vrij om zelf wijzigingen of correcties aan te brengen in het factuur- of afleveradres. Onze klantenservice zal ook graag wijzigingen of correcties aanbrengen als u contact met hen opneemt. Uiteraard kunt u uw registratie of klantenaccount ook annuleren of verwijderen.

Betalingssystemen (art. 6 I 1. a, b EU-GDPR), kredietbeoordeling (art. 6 I 1 f EU-GDPR).
In onze online shop kunt u met creditcard en via PayPal betalen. Hiervoor worden de betreffende betalingsrelevante gegevens verzameld om uw bestelling en betaling te kunnen verwerken. Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt voor technische vereisten en voor wettelijke bescherming.

Het beginsel van gegevensminimalisering wordt in acht genomen, in die zin dat u alleen die gegevens hoeft te verstrekken die absoluut noodzakelijk zijn om de betalingsverwerking uit te voeren of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens moeten wij weigeren een overeenkomst met u te sluiten omdat de vereiste betaling niet kan plaatsvinden.

De betalingssystemen die wij gebruiken gebruiken SSL-codering om de overdracht van uw gegevens te beschermen.

Opmerking over betaling met creditcard: De gegevens van de creditcard worden gecontroleerd om te bepalen of met deze methode kan worden betaald.

Opmerking over PayPal: PayPal is een onderneming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Als u tijdens het bestelproces in onze online shop "PayPal" als betalingsoptie selecteert, worden uw gegevens automatisch aan PayPal doorgegeven.

Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt u in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

Persoonlijke gegevens die verband houden met de betreffende bestelling zijn ook nodig voor de verwerking van de koopovereenkomst. Details over gegevensbescherming bij PayPal vindt u op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev

Google Pay of Apple Pay
Als u kiest voor de betaalmethode Google Pay of Apple Pay, vindt de betaling plaats via uw Google- of Apple-account. U kunt uw betaling dan aan het einde van het afrekenproces op de besteloverzichtspagina afronden door op de knop "Apple Pay" of "Google Pay" - elk te herkennen aan de merklogo's van Apple of Google - te klikken zonder extra betalingsgegevens in te voeren. Voorwaarde hiervoor is dat u beschikt over een actieve Google Pay-account of een actieve Apple Pay-account, die is opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt. Meer informatie over de betaalmogelijkheid via Google is te vinden op https://pay.google.com/intl/de_de/about/ en voor Apple Pay op https://www.apple.com/de/apple-pay/.

Evaluatieherinneringen per e-mail versturen
Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven (art. 6 I 1 a EU-GDPR), gebruiken wij uw e-mailadres als herinnering om een beoordeling van uw bestelling in te dienen via het beoordelingssysteem dat wij gebruiken. Deze toestemming kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden herroepen door een bericht te sturen naar datenschutz.deutschland@wagnergroup.com.

 

Beoordelingsherinneringen via Trusted Shops
Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven (art. 6 I 1 a EU-GDPR), geven wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.
Deze toestemming kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden herroepen, graag door een bericht te sturen naar datenschutz-deutschland@wagner-group.com of rechtstreeks naar Trusted Shops.

Reclamedoeleinden voor bestaande klanten (art. 6 I 1 f EU-GDPR)
J. Wagner GmbH wil graag de klantrelatie met u onderhouden en u informatie en aanbiedingen over onze producten toesturen. Daarom verwerken wij uw gegevens om u per e-mail relevante informatie en aanbiedingen toe te sturen.

Indien u dit niet wenst, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met directe reclame. Als u bezwaar maakt, verwerken wij uw gegevens niet langer voor dit doel. Het bezwaar kan kosteloos en zonder opgave van redenen per e-mail worden ingediend bij datenschutz-deutschland@wagner-group.com.